Toevoegen aan mijn verslag

Geconsolideerde balans per 31 december 2023

(vóór resultaatbestemming)

 

31 december 2023

31 december 2022

(x 1.000)

Ref.

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

6

13.891

22.025

Materiële vaste activa

7

5.470

7.374

Financiële vaste activa

8

7.770

5.909

27.131

35.308

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

9

196.938

197.436

Liquide middelen

10

362.332

357.213

559.270

554.649

TOTAAL ACTIVA

586.401

589.957

31 december 2023

31 december 2022

(x 1.000)

Ref.

EIGEN VERMOGEN

11

Gestort en geplaatst kapitaal

0

0

Agio

63.448

64.301

Wettelijke en statutaire reserves

5.441

9.905

Overige reserves

70.973

38.877

Onverdeeld resultaat

19.262

29.779

159.124

142.862

VOORZIENINGEN

12

51.232

51.390

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

13

376.045

395.705

TOTAAL PASSIVA

586.401

589.957

Kerncijfers over 2023

Lees meer

Naar de resultaten van Nederlandse Loterij in 2023

Ontwikkeling en resultaat