Toevoegen aan mijn verslag

Klimaat en milieu

Definitie

Het terugbrengen van de CO2-uitstoot veroorzaakt door onze bedrijfsactiviteiten inclusief de effecten van werken en reizen en de activiteiten van winkeliers en leveranciers.

Afbakening

Wij concentreren ons in eerste instantie op het terugbrengen van de CO2-uitstoot van de partijen die genoemd zijn in de definitie.

Doelstelling

In 2030 heeft Nederlandse Loterij een netto-CO2-uitstoot van 0 procent. Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vragen om snelle en doortastende actie, ook van Nederlandse Loterij. Daarom willen wij volledig energieneutraal en CO2-emissievrij worden.

Managementaanpak

Samen met een externe partij inventariseerden wij in 2023 het energiegebruik en de CO2-uitstoot van Nederlandse Loterij. Naast bedrijfspand, mobiliteit en afval betrokken we daarbij ook datacenters en de afdeling inkoop. Om nog beter inzicht te krijgen in energiegebruik en CO2-uitstoot werken we toe naar een volledig milieubeheersysteem in 2024, ontwikkeld door onze IT-afdeling. Voor onze leveranciers gaan we een dashboard bouwen, waarmee zij op een makkelijke manier updates kunnen delen over hun eigen energiegebruik en hun CO2-uitstoot.

Voortgang 2023

Mobiliteitsregeling

Reiskosten van collega’s die met het openbaar vervoer naar het werk komen, vergoeden wij voor 100 procent. Om medewerkers te motiveren met het openbaar vervoer te reizen, hebben we ze voorzien van een ov-chipkaart waarmee ze gratis kunnen reizen.

In 2027 wil Nederlandse Loterij een volledig elektrisch wagenpark hebben. Dit betekent dat we in de komende jaren streven naar zuinige en elektrische voertuigen. Per leasecategorie wordt een maximale CO2-uitstoot vastgesteld. Plug-inhybrides zijn ook toegestaan, onder voorwaarde van een minimum aantal kilometers elektrisch rijden. Om dit beleid verder te ondersteunen, hebben we de laadvoorziening op onze parkeerplaats uitgebreid naar negentien laadpalen.

Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid om een leasefiets aan te schaffen. Verder kunnen medewerkers voor afspraken buiten kantoor gebruikmaken van leenfietsen.

Gebouw

Nederlandse Loterij maakt volledig gebruik van duurzame energie. Om de impact van het gasverbruik te compenseren, investeert onze energieleverancier ENGIE in eigen Gold Standard cookstoves-projecten. Hiermee dragen we bij aan minder ontbossing en wereldwijde CO2-reductie. Daarnaast planten wij samen met Trees for All bomen, in Nederland én wereldwijd. Bomen die CO2 omzetten in zuurstof. De door ENGIE geleverde stroom wordt opgewekt door Europese windturbines. Voor zowel de groene elektriciteit als het gecompenseerde gas hebben we certificaten.

In ons hoofdkantoor in Rijswijk wordt afval nu volledig gescheiden ingezameld. Verder hebben we een nulmeting laten verrichten door onze stroomleverancier, om na te gaan hoe wij op de meest efficiënte manier nog meer energie kunnen besparen. Naar aanleiding van dat rapport wordt er een lijst met energiebesparende maatregelen opgesteld.

Duurzame catering

Sinds 2022 bieden we in het bedrijfsrestaurant medewerkers voor een beperkt bedrag de onbeperkte keuze uit verschillende gezonde lunchgerechten. De overwegend vegetarische gerechten worden in kleinere porties aangeboden, zodat iedereen een gevarieerde maaltijd kan samenstellen. Na een evaluatie bleek meer dan 90 procent van onze medewerkers uitermate tevreden over deze vorm van catering.

Winkeliers en verkooppunten

We stopten in 2023 met het per post opsturen van lotnummers van Staatsloten naar onze abonnees. Voortaan gebeurt dit digitaal. Deze maatregel scheelt meer dan een miljoen poststukken op jaarbasis. Maar nog steeds vindt circa 80 procent van onze activiteiten ‘op papier’ plaats. Van de distributie van fysieke loten tot flyers, directmarketingcampagnes en posters voor de winkels. Ons streven is om dat naar 0 te brengen, maar soms lopen we bij het streven naar verdere digitalisering aan tegen praktische hindernissen. In retailmedia willen we ook spellen en het bijbehorende promotie- en advertentiemateriaal de komende jaren verder digitaliseren.

Leveranciers

Vanaf boekjaar 2025 zijn wij volgens de Europese CSRD-richtlijn verplicht om uitgebreid te rapporteren over onze impact op mens en milieu. In 2023 zijn we begonnen met het duurzaamheidsbeleid van onze leveranciers in kaart te brengen, omdat daar de meeste uitstoot zit. Dit past bij de maatschappelijk verantwoorde organisatie die Nederlandse Loterij wil zijn.

Inmiddels hebben we 90 van onze 600 leveranciers geïdentificeerd als partijen met een relatief grote ‘voetafdruk’. Wij vragen deze leveranciers onder andere wat ze aan duurzaamheidsinspanningen doen, wat hun CO2-uitstoot is en wat hun ambities zijn om de emissie terug te brengen. Dat is een lastige opgave, want niet iedere leverancier heeft dat even goed in beeld. Daarom hebben we een externe partij ingeschakeld, die zowel onze voetafdruk als die in de keten in kaart heeft gebracht. Onze ambitie voor 2024 is om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsinspanningen van de 90 geïdentificeerde leveranciers met een relatief grote voetafdruk.

We zitten nu nog vaak vast aan bestaande contracten, maar in de toekomst willen we leveranciers al in het voortraject nadrukkelijk vragen naar hun duurzaamheidsinspanningen. Zo kunnen we potentiële leveranciers al in een vroeg stadium selecteren op duurzaamheidsbeleid en milieubewustzijn.

  • *Scope 1 en 2 emissies. 

Scope 1 emissies omvatten de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen Nederlandse Loterij. Dit betreft de uitstoot van gebouw-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.

Scope 2 emissies omvatten de indirecte CO2-uitstoot. Deze emissies ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, maar die door Nederlandse Loterij worden ingezet.

Bij scope 3 emissies gaat het om emissies van activiteiten die plaatsvinden in de keten voordat een product geproduceerd wordt. Denk aan de uitstoot van leveranciers en uitstoot tijdens het transport van bijvoorbeeld grondstoffen. Maar het gaat ook om de uitstoot van emissies na de productie. Denk aan de uitstoot bij het gebruik van een product, aan afvalverwerking of aan uitstoot door zakelijk vliegverkeer. Scope 3 emissies omvat dan ook vooral uitstoot waarop Nederlandse Loterij geen directe invloed kan uitoefenen. Over onze scope 3 emissies rapporteren we concreter in het jaarverslag over 2024.

ESG beleid

In 2023 hebben we stappen gezet om onze duurzaamheidsplannen richting de toekomst nog concreter te maken. Daarom hebben we een ESG-beleid (Environmental, Social and Governance) ontwikkeld, waarin de voor ons belangrijkste pijlers op het gebied van klimaat en milieu, behoorlijk bestuur en sociale kwesties zijn opgenomen. Dit beleid zal komend jaar worden vastgesteld en aangevuld met een klimaatactieplan met concrete KPI’s en doelstellingen.

Vooruitblik 2024

In 2024 verduurzamen we verder. Zo gaan we met leveranciers in gesprek over het papier waarop onze Krasloten worden gedrukt en over de mogelijkheden voor het recyclen van ongebruikte loten. Verder kijken we hoe we de transportbewegingen naar onze 5.702 retailers kunnen terugbrengen door zendingen nog slimmer te combineren. Ook onderzoeken we of het aantal bezoeken aan retailers efficiënter en minder kan. Bijvoorbeeld door de check van het aanwezige Point of Sale (POS)-materiaal te combineren met het plaatsen of onderhouden van een terminal. Daarnaast streven we naar minder transportbewegingen en bestellingen van POS-materiaal door kritisch te bekijken welke winkels welke middelen nodig hebben en daar keuzes in te maken.

In het eerste kwartaal van 2024 wordt er in ons pand ook een energie-audit uitgevoerd, een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Verder is er in opdracht van de pandeigenaar een inventarisatie uitgevoerd vanwege de Informatieplicht Energiebesparing. De inventarisatie informatieplicht energiebesparing is in november 2023 uitgevoerd en ingediend. We verwachten in het eerste kwartaal van 2024 de resultaten.

In het eerste kwartaal van 2024 gaan we aan de slag met een CSRD readiness assessment. Daarbij voeren we onder andere een gap-analyse uit om de huidige inspanningen van Nederlandse Loterij te vergelijken met de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het doel is om te identificeren, waar nog ruimte is voor verbeteringen of aanvulling om aan deze vereisten te voldoen. Dit helpt bij het vaststellen van prioriteiten en de benodigde inspanningen voor de implementatie van de CSRD.

Nederlandse Loterij en de SDG's

Lees meer

Naar de resultaten van Nederlandse Loterij in 2023

Ontwikkeling en resultaat