Toevoegen aan mijn verslag

Fraude en witwassen

Definitie

Alles wat Nederlandse Loterij doet om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen, het bewaken van de integriteit van onze spelen en alle activiteiten omtrent de betalingen aan onze spelers, waarbij privacy van de winnaar vooropstaat.

Afbakening

Alle activiteiten die wij ondernemen om te voldoen aan de kaders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Inclusief wat Nederlandse Loterij doet op het gebied van anti-corruptie en financiële transparantie, met name gericht op spelers en retailers. Ook matchfixing valt hieronder, net als alle betalingen aan onze spelers.

Doelstellingen

Wij hanteren een zerotolerancebeleid, met als doelstelling dat er in het geheel niet wordt gefraudeerd of witgewassen via Nederlandse Loterij. Wij nemen deze taak zeer serieus en doen er alles aan om inbreuken op integriteit te voorkomen. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat de maatregelen die wij hiervoor nemen zo min mogelijk afbreuk doen aan een optimale ervaring voor onze spelers of aan de continuïteit van ons waardecreatie- en businessmodel.

KPI’s

Om te monitoren of wij voldoen aan onze doelstellingen, hanteren en monitoren wij verschillende KPI’s, onder andere:

  • Het aantal terugstortingen van transacties die wij niet accepteren

  • Het aantal spelers dat wij blokkeren om een Wwft-reden

  • Snelheid van uitbetaling aan onze spelers

  • Klanttevredenheid op het gebied van de betaalervaring

  • Het aantal meldingen aan de Financial Intelligence Unit (FIU) voor verdachte transacties

  • Het aantal meldingen aan de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit

Managementaanpak

De afdeling Fraud & Payments is verantwoordelijk voor de monitoring, detectie en bestrijding van illegaliteit en criminaliteit onder spelers en retailers. Op dit onderdeel nemen we zo min mogelijk risico’s. Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de processen omtrent de inkomende en uitgaande betalingen van en aan onze spelers. In 2023 lag de focus op het optimaliseren van de betaalervaring, het bewaken en monitoren van de processen en het inbouwen van automatische controles in onze software. Fraud & Payments werkt nauw samen met de afdelingen Risk, Compliance, Klantenservice en Responsible Gaming, zodat we het kansspelbeleid integraal uitvoeren en monitoren.

Voortgang in 2023

Nederlandse Loterij heeft een zerotolerancebeleid op het gebied van witwassen en fraude. Wij willen dat er geen enkele euro wordt witgewassen via een van onze spellen. Dit beleid voeren we uit met een team van vijftien specialisten, onderverdeeld in twee teams: een Know Your Customer-team (KYC) en een fraudeteam. Het KYC-team richt zich op de onboarding van nieuwe spelers en het controleren van de inkomende betalingen en uitbetalingen. Het fraudeteam richt zich op het analyseren en monitoren van de spelers op basis van onze risico-indicatoren.

We hebben een aantal speerpunten voor het uitvoeren van het anti-witwas- en fraudebeleid. Een daarvan is het beheersen van risico’s. Afgelopen jaar hebben wij onze risico-inventarisatie herzien en waar nodig onze risicoacceptatie aangepast.

Ook zijn we in 2023 doorgegaan met het optimaliseren van onze systemen. Voor TOTO Sport en TOTO Casino hebben we hiervoor een controlemechanisme op het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR) ontwikkeld. Bij iedere registratie controleren we of een speler in dit register voorkomt. Als dat het geval is, accepteren we de speler niet. Ook tijdens een verscherpt cliëntenonderzoek kijken we of de betreffende speler voorkomt in het CCBR. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan geven we dit door aan onze afdeling Responsible Gaming. Wij willen hiermee een kwetsbare groep identificeren en daardoor invulling geven aan onze zorgplicht.

Fraud & Payments is ook verantwoordelijk voor het beheren van het betalingsverkeer, in samenwerking met IT, de verschillende merkenteams en Finance. Afgelopen jaar zijn we voor de uitbetalingen van TOTO Casino en TOTO Sport overgestapt naar een andere partner. Hierdoor kunnen we spelers ook in het weekend op ieder tijdstip binnen enkele minuten uitbetalen (uiteraard gebeurt dit op basis van risico-inventarisatie, waardoor we voor sommige uitbetalingen meer tijd nodig hebben). We zien door deze efficiëntieslag een afname in het aantal klantcontacten over uitbetalingen. 

Nederlandse Loterij draagt bij aan het voorkomen van matchfixing. Met de middelen die tot onze beschikking staan, hebben we in 2023 diverse onderzoeken gedaan naar de wedpatronen van professionele atleten. Hoewel deze atleten wel mogen spelen, is het voor hen niet toegestaan om in te zetten op de eigen competitie. Door deze spelers tijdig te detecteren en te monitoren, kunnen wij in potentie matchfixing tegengaan. Wij werken hierbij samen met onze afdeling Trading. Daarnaast zijn we verbonden aan de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), zodat we ook op Europees niveau signalen krijgen.

Ongebruikelijke transacties melden we aan de FIU Nederland. In 2023 ging het om 1.119 objectieve meldingen, over (samengestelde) transacties van meer dan € 15.000 per dag. Daarnaast deden we 211 subjectieve meldingen. Van alle ongebruikelijke transacties die we in 2023 hebben gemeld, heeft de FIU er 136 als verdacht gekenmerkt. Op basis van deze terugkoppelingen blijven wij continu onze risicoanalyse aanpassen.

Uitgevoerde controles

Wedpatronen worden 24 uur per dag gemonitord door het tradingteam van TOTO. Verdachte bewegingen op onze weddenschappen geven wij door aan de SBIU van de Kansspelautoriteit, een meldpunt voor signalen van mogelijke matchfixing bij kansspelen. Afgelopen jaar hebben wij één potentieel geval van matchfixing gemeld aan de SBIU. Bij de overige meldingen ging het om atleten of aan sport gelieerde personen die probeerden in te zetten op de eigen competitie.

2023

2022

Aantal FIU meldingen

1.330

1.339

Aantal SBIU meldingen

3

4

Aantal terugstortingen

39.289

93.260

Als wij gegronde verdenkingen hebben, mogen we spelers schorsen van verdere deelname aan onze spellen. Dit kan bijvoorbeeld als spelers een tweede account proberen aan te maken, maar ook als wij redenen hebben om aan te nemen dat iemand speelt met geld dat niet legitiem is verkregen. Onze analisten besluiten autonoom en onafhankelijk om spelers wel of niet te schorsen, of om nader onderzoek te doen. De cijfers hierover rapporteren we ieder kwartaal aan de Kansspelautoriteit. In 2023 schorsten we 3.430 spelers.

TOTO Sport en TOTO Casino willen niet dat spelers met geleend geld spelen. Daarom accepteren wij bij TOTO Sport en TOTO Casino alleen geld van een bankrekening die ondubbelzinnig is te herleiden naar de speler in kwestie. Het gebruik van creditcards staan we ook niet toe. Wij accepteren alleen iDeal als betaalmethode voor het TOTO online aanbod. Als een speler zich bij ons aanmeldt, controleren we de naam van de rekeninghouder met de aanmeldgegevens bij het TOTO online aanbod. Komt dit niet overeen, dan kan de speler het account niet aanmaken (uiteraard zijn we bedacht op bankrekeningen die op naam van meerdere personen staan). Rekeningen op naam van een stichting of vereniging staan wij niet toe. In 2023 deden we in totaal 39.289 terugstortingen aan spelers, omdat wij de betaling niet accepteerden.

De controle op de betalingsgegevens van onze spelers is bijna volledig geautomatiseerd. Met al deze maatregelen doen we meer dan de wet ons voorschrijft met de leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit.

Retail

In het retailkanaal verkopen wij onze spellen via 5.702 verkooppunten. Voor fraudemonitoring in retail hebben we handhavingsbeleid ontwikkeld dat is gebaseerd op datagedreven controles en analyses. De rayonmanagers spelen hierbij een sleutelrol. Met dit beleid kunnen we fraude en ongewenst speelgedrag in de verkooppunten voorkomen.

Daarnaast zijn we voortdurend in gesprek met de verschillende hoofdkantoren om gezamenlijk niet-integer gedrag bij onze verkooppunten te bestrijden. Als er sprake lijkt van een overtreding, kijken we samen met het betreffende verkooppunt naar bijvoorbeeld beeldmateriaal, om vervolgens eventueel passende maatregelen te nemen ter bescherming van onze producten.

Data aanleveren bij de Kansspelautoriteit

Alle aanbieders van online kansspelen moeten hun transactiedata delen met de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst. Voor het aanleveren van deze data geldt een complexe set van regels.

Vooruitblik 2024

In 2024 verwachten wij de implementatie van de vernieuwde leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit. Ook komen er verschillende maatregelen aan van het ministerie van Justitie en Veiligheid betreffende de speellimieten, waarbij moet worden gecontroleerd of spelers zich het speelgedrag kunnen veroorloven. De correcte toepassing en bewaking van deze speellimieten ligt bij de afdeling Fraud & Payments. Daarnaast gaan we in 2024 ook verder inzetten om de bron van de middelen te achterhalen en zullen we (geautomatiseerd) bepaalde bronnen verder uitsluiten.

In 2024 richten we onze aandacht ook op het retailkanaal. Zo gaan we onze analyses op het speelgedrag in de winkels nog meer verdiepen, zodat we fraudepatronen bij deze verkooppunten nog beter kunnen detecteren. Ook steken we opnieuw veel tijd en energie in de uitvoering van de complexe Wwft en willen wij continu verbeteren op dit punt door te investeren in mensen en middelen.

Meer over onze impact op de maatschappij