Toevoegen aan mijn verslag

Diversiteit en inclusie

Definitie

Nederlandse Loterij staat midden in de maatschappij en draagt zorg voor een personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van de samenleving en voor een bedrijfscultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden.

Afbakening

Naast de krapte op de arbeidsmarkt is de transitie naar een technologie- en datagedreven organisatie voor Nederlandse Loterij een extra uitdaging bij het behalen van de diversiteitsdoelstellingen. Met de groei van de organisatie verschuift de verhouding vrouw-man naar ca. 33% - 67%. Het aantal vrouwen in senior managementrollen bleef stabiel.

SER Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit is een initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER). In februari 2023 heeft Nederlandse Loterij dit charter ondertekend. Vervolgens hebben we een plan van aanpak opgesteld waarin staat omschreven op welke gebieden Nederlandse Loterij zich focust, welke concrete doelstellingen daarbij horen en welke middelen we inzetten. We willen (geanonimiseerde) informatie van andere deelnemende bedrijven gebruiken om te zien wat wél en niet werkt voor een succesvol diversiteits- en inclusiebeleid. In het najaar van 2023 heeft de SER ons plan van aanpak beoordeeld, naar aanleiding hiervan zal begin 2024 nog verdere aanscherping van dit plan van aanpak plaatsvinden.
In het plan van aanpak staat dat we ons binnen het thema diversiteit en inclusie focussen op:

  • Vrouwen in leidinggevende posities

  • Medewerkers met een niet-westerse achtergrond

  • Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

We hebben daarom de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Nederlandse Loterij wil minstens een derde vrouwen in de Raad van Commissarissen, de directie en op andere leidinggevende posities

  • Nederlandse Loterij wil minstens tien procent medewerkers met een niet-westerse achtergrond binnen de organisatie

  • Nederlandse Loterij wil minimaal vier medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking, om hen de kans geven zich te ontwikkelen binnen de organisatie

  • Nederlandse Loterij wil voormalig topsporters helpen invulling te geven aan hun maatschappelijke loopbaan

Managementaanpak

Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten op het gebied van diversiteit en inclusie. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De afdeling Human Resources initieert het beleid en bereidt de kaders voor.

Voortgang in 2023

Iedereen doet mee bij Nederlandse Loterij. We geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vanuit onze kernwaarde 'Samen' geven we invulling aan een cultuur waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen, ongeacht geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, (etnische) achtergrond of arbeidsbeperking. We zijn er bovendien van overtuigd dat diversiteit creativiteit en innovatie bevordert.

Vrouwen in leiderschapsposities

BrandedU is een organisatie die vrouwen helpt sneller hun zakelijke ambities te realiseren door middel van personal branding. In 2022 namen vijftien van onze vrouwelijke medewerkers voor het eerst deel aan een programma bij BrandedU. Wegens groot succes deden in 2023 negentien vrouwen van Nederlandse Loterij hieraan mee. Het programma van BrandedU bevat onder andere:

  • Het netwerkevenement AmplifyHER, met verhalen van rolmodellen uit het bedrijfsleven

  • Mentorschapsontbijt tijdens de Women's Visibility Week. Medewerkers worden gekoppeld aan een vrouwelijke mentor van een ander bedrijf, die helpt bij carrièrevragen

  • ‘Men as advocates for women’s visibility’, een evenement om meer mannen te betrekken bij het diversiteit- en inclusiegesprek op de werkvloer

Op dit moment werken we aan een eigen vrouwennetwerk binnen Nederlandse Loterij.

2023

2022

2021

Minimaal 30% vrouwelijke vertegenwoordiging in Directie

28,50%

28,50%

28,50%

Minimaal 30% vrouwelijke vertegenwoordiging in RvC

60%

60%

60%

Minimaal 30% vrouwelijke vertegenwoordiging senior management (Direct Reports)

23%

23%

29%

Medewerkers met een niet-westerse achtergrond

In 2023 werkten er bij Nederlandse Loterij 45 mensen die niet in Nederland zijn geboren, van wie er 33 afkomstig zijn uit een niet-westers land. Dit is vooral toe te schrijven aan de buitenlandse expertise die we aantrekken voor verschillende functies en afdelingen in het kader van iGaming.

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nederlandse Loterij geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om werkervaring op te doen, met een tijdelijke positie in een van onze teams. Dat kunnen mensen zijn met een geestelijke of fysieke uitdaging of (top)sporters die na hun sportcarrière ervaring willen opdoen in het bedrijfsleven.

In 2023 gingen we ook een partnership aan met Werkwaardig, een regionaal platform van en voor werkgevers in de regio Delft en Rijswijk. Werkwaardig staat voor: volwaardig werk voor iedereen. Deelnemende organisaties voelen zich verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens evenementen en workshops ontmoeten en inspireren de aangesloten partners elkaar rond de ‘P’ van People, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Via dit netwerk wil Nederlandse Loterij de komende jaren meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven in de organisatie.

Tenslotte hebben we intensieve contacten met TeamNL@Work van NOC*NSF, om te onderzoeken wat Nederlandse Loterij kan betekenen voor ex-topsporters.

Inclusiviteit

Een veilige werkomgeving en goed werkgeverschap gaan voor Nederlandse Loterij hand in hand. Wij streven naar een omgeving en een cultuur waarin iedereen zich gesteund voelt en vrij is om gedachten te delen en zorgen te uiten. Daarbij gaat het ook over praktische randvoorwaarden, zoals een toegankelijke vertrouwenspersoon, een fijne, veilige werkplek (ook thuis) en het voorkomen van (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie’.

Nederlandse Loterij heeft een Ethische code inclusief protocollen met betrekking tot integriteit, Klokkenluidersregeling en opvolging van vermeende overtredingen, zoals grensoverschrijdend gedrag. Om continu aandacht voor deze onderwerpen te vragen is in 2023 gestart met het ontwikkelen van een e-learning over de ethische code. Deze wordt vanaf 2024 periodiek verplicht door medewerkers doorlopen. Focus hierbij ligt bij het melden van mogelijke misstanden. Daarnaast is gestart met het aanpassen van de Klokkenluidersregeling aan de vernieuwde wetgeving en is een samenwerking met het Nederlands Compliance Instituut (NCI) aangegaan. Vanuit het NCI is ook een vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld.

Om te meten hoe inclusief iedereen zich voelt binnen Nederlandse Loterij, zijn in 2023 de voorbereidingen getroffen voor een inclusiviteitsscan, die we in 2024 zullen uitvoeren. Deze scan geeft medewerkers ongeacht hun achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, fysieke en mentale mogelijkheden, de mogelijkheid op verschillende thema’s anoniem aan te geven in welke mate ze zich welkom en gewaardeerd voelen en gelijke kansen krijgen. Het doel is deze scan jaarlijks uit te voeren en op basis van de uitkomsten interventies vast te stellen.

Recruitment

Nederlandse Loterij heeft steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie bij recruitment. Zo worden cv's anoniem aangeboden (zonder naam, foto, gender of leeftijd) en stellen we vacatureteksten neutraal op, zodat we niemand uitsluiten. Daarnaast werven we onder meer via Colourful People, een in diversiteit gespecialiseerd werving-en-selectiebureau. Bovendien krijgen we vanaf medio 2024 te maken met de nieuwe Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Deze wet verplicht organisaties met meer dan 25 medewerkers om aantoonbaar antidiscriminatiebeleid te voeren bij het werven van personeel.

Om iedereen gelijke kansen te geven, moeten we onbewuste vooroordelen zo veel mogelijk voorkomen. Eind 2023 volgde een groep leidinggevenden een pilottraining gericht op werving en selectie die vrij is van vooroordelen. Medewerkers konden een masterclass Unconscious Bias volgen. Tijdens deze masterclass vertelde diversiteitsexpert Taz Latif over het ontstaan van vooroordelen en over de rol van onbewuste vooroordelen in het selectieproces.

Vooruitblik 2024

In 2024 gaan we het aangescherpte plan van aanpak gebaseerd op het Charter Diversiteit in de praktijk brengen. We willen met name meer aandacht geven aan de inbedding van diversiteit en inclusie in de organisatie. Onder meer met de hierboven genoemde inclusiviteitsscan en door het trainen van leidinggevenden in het zonder vooroordelen werven van personeel.

Samen met BrandedU zorgen we dat vrouwen sneller hun zakelijke ambities bereiken.

Goed werkgeverschap

Lees meer

Naar de resultaten van Nederlandse Loterij in 2023

Ontwikkeling en resultaat